ZÁSADY OCHRANYOSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI DIRECTIONS RESEARCH

1.   ZÁSADYOCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SpolečnostDirections Research, Inc. (dále jen „DIRECTIONS“, „my“, „nás“ nebo „naše“),jejíž součástí jsou značky Aimpoint Research a SEEK Company, je společnostposkytující komplexní služby v oblasti průzkumu trhu na zakázku, která provádíkvalitativní a kvantitativní studie se spotřebiteli a podniky. Průzkum trhu jenástroj, který využívají nejrůznější organizace k získání zpětné vazby odzákazníků, potenciálních zákazníků a dalších zúčastněných stran. Podnikáme jakpod značkou Directions, tak pod značkou Aimpoint Research a SEEK Company. Vtomto dokumentu se označení „DIRECTIONS“ vztahuje také na společnosti AimpointResearch a SEEK Company.

 

Zavazujeme serespektovat a chránit vaše soukromí, ať už jste respondentem výzkumu, který seúčastní studie, nebo jednotlivcem, který navštěvuje naše webové stránky, abyzískal informace o našich službách. Tyto Zásady ochrany osobních údajůvysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, sdílíme, ukládáme a chráníme vašeosobní údaje.

 

Jsme členemInsights Association a dodržujeme Kodex standardů a etiky pro výzkum trhu aanalýzu dat Insights Association. Tento kodex si můžete přečíst na stránce insightsassociation.org. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahujína všechny osobní údaje, které jsme obdrželi v elektronické, papírové neboústní podobě.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů tvoří závaznou dohodu mezi vámi anámi. Používáním jakýchkoli webových stránek, na kterých jsou zveřejněny tytoZásady ochrany osobních údajů, účastí v průzkumech nebo výzkumech prováděnýchnámi nebo jiným poskytnutím osobních údajů nám berete na vědomí a souhlasíte spodmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

2. DEFINICEOSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchtoZásadách ochrany osobních údajů se „osobními údaji“ a „osobními informacemi“rozumí informace, které identifikují, vztahují se k určitému subjektu údajů,spotřebiteli nebo domácnosti, popisují je, lze je s nimi spojit nebo by takovéspojení dávalo smysl. Osobní údaje zahrnují informace, jako jsou skutečnájména, poštovní adresy, e-mailové adresy a čísla sociálního zabezpečení, alemohou zahrnovat také jedinečné identifikátory, IP adresy, biometrické údaje,internetové nebo jiné síťové aktivity (např. historii procházení, historiivyhledávání atd.), geolokační údaje, zvukové/vizuální údaje a dokonce i závěry,které lze vyvodit z výše uvedených údajů a vytvořit tak profil osoby.Nezahrnují informace, které byly převedeny na anonymní, souhrnné informace.

3. SHROMAŽĎOVÁNÍOSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Osobní údaje,jako je vaše jméno a e-mailová adresa, shromažďujeme, když nám je poskytnete nanašich webových stránkách (nebo jinak) v souvislosti s dotazem na naše službynebo účastí v našich průzkumech. V těchto případech víte, jaké informaceshromažďujeme, protože nám je poskytujete přímo.

 

Osobní údajeshromažďujeme také tehdy, když nám je poskytnete v rámci účasti na výzkumu, ato buď přímo nám, nebo třetí straně, která naším jménem provádí výzkumné služby(například průzkumy). Tyto informace zahrnují jména, e-mailové adresy,telefonní čísla, adresy ulic, jedinečné identifikátory, specializaceposkytovatelů zdravotní péče a identifikační čísla poskytovatelů a demografickéúdaje, jako je věk, pohlaví, rasa/etnicita, rodičovský stav, rodinný stav, PSČ,výše příjmu a vzdělání, pracovní zařazení, typy finančních účtů, stav účtu anákupní chování.

 

S vašímsouhlasem můžeme také shromažďovat audio a video informace v rámci vaší účastiv průzkumu nebo výzkumném projektu.

 

Osobní údajemůžeme získat také od klientů, kteří nás požádají, abychom jejich jménemprovedli průzkum, nebo od poskytovatelů seznamů či panelů průzkumů. Pokudzískáváme kontaktní osobní údaje od třetích stran, požadujeme, aby nás tytotřetí strany ujistily, že jejich seznamy jsou tvořeny pouze osobami, kteréudělily souhlas se zařazením do seznamu, účastí v průzkumu a/nebo kontaktovánímpro účely průzkumu trhu. V takových případech budeme dodržovat omezení kontaktůa ochranu údajů, s nimiž jste souhlasili při udělení souhlasu. Můžemeshromažďovat a používat osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, pokudje to povoleno zákonem.

 

Nikdy vásnebudeme žádat o určité informace, které by v případě odcizení nebo zneužitímohly vést k hospodářským trestným činům proti vám, jako jsou čísla bankovníchúčtů nebo kreditních karet, čísla sociálního pojištění nebo jiných podobnýchstátem vydaných průkazů totožnosti.

 

Automaticky takéshromažďujeme informace, které jsou k dispozici díky zařízení, které používátek přístupu na webové stránky společnosti DIRECTIONS, jako je datum a čas vašínávštěvy, typ zařízení (výrobce a model), typ prohlížeče a IP adresa.

4. JAKVAŠE INFORMACE POUŽÍVÁME

Údajeshromážděné v souvislosti s výzkumem slouží ke sdělování informací a poznatkůnašim klientům. Informace shromážděné v rámci výzkumu mohou být konkrétněpoužity k plánování nových produktů nebo služeb, zjišťování spokojenostizákazníků, měření povědomí o produktech nebo službách nebo k testování reakcína produkty, služby nebo komunikaci. Používáme demografické údaje, jako jerasový nebo etnický původ, věk, pohlaví nebo příjem, abychom potvrdili, ževýzkum odráží reprezentativní vzorek populace, kterou zkoumáme.

 

Pokud námposkytnete osobní údaje za účelem poptávky po našich službách, použijeme tytoosobní údaje pouze k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně našich služeb.

 

Pokud jsterespondent nebo potenciální respondent, můžeme vaše osobní údaje použít také kekomunikaci s vámi, k ověření vaší totožnosti a k tomu, abychom vám poskytlimožnosti průzkumu, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Automatickyshromážděné informace o vašem zařízení používáme pro účely správy systému,zlepšování služeb, analýzy dat a integrity dat, abychom zajistili, že serespondenti průzkumu nebudou nepřípustně opakovaně účastnit stejného průzkumu.

 

V opačnémpřípadě můžeme vaše osobní údaje používat na interním základě, který jenezbytný pro provoz naší společnosti a zlepšování našich činností.

 

Pokud získámevaše osobní údaje od společnosti poskytující seznamy nebo panely, použijeme jepouze k tomu, abychom vás požádali o účast na průzkumu trhu, abychom s vámiprovedli průzkum, ověřili vámi poskytnuté odpovědi nebo abychom reagovali navaše žádosti. Vaše osobní údaje také nebudeme používat způsobem, který by byl vrozporu s výzkumem nebo jiným účelem, pro který jste souhlasili, že budetekontaktováni. Pokud obdržíme vaše kontaktní osobní údaje od našeho klienta a vyjste jeho zákazníkem, použijeme vaše kontaktní osobní údaje pouze k tomu,abychom vás požádali o účast na průzkumu trhu, a pokud budete souhlasit súčastí, tak jak je jinak popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

V opačnémpřípadě můžeme vaše osobní údaje použít k jakémukoli jinému účelu, ke kterémujste nám dali svůj předchozí výslovný souhlas.

 

Dalšípodrobnosti o souborech cookie, digitálních otiscích prstů a sledovánínaleznete také v části 11 níže.

5. JAKVAŠE INFORMACE SDÍLÍME

Při sdělovánívašich odpovědí klientům budeme chránit vaši anonymitu. Vaše jméno, e-mailovouadresu nebo jiné kontaktní údaje budeme sdílet se svými klienty pouze s vašímvýslovným souhlasem nebo na vaši žádost, nebo jak je jinak povoleno Kodexemstandardů a etiky pro výzkum trhu a analýzu dat asociace Insights.

 

Vaše osobníúdaje poskytneme našim smluvním partnerům, kteří nám poskytují podpůrné službypři provádění marketingových průzkumů, ale pouze k provádění těchto funkcínaším jménem a pro naše účely na základě dohod o zachování důvěrnosti nebojiných vhodných záruk důvěrnosti. V takových případechbudeme sdílet pouze nezbytné minimum osobních údajů a zachováme odpovědnost zatyto zpracovatele údajů.

 

Ať už vašeosobní údaje získáme přímo, prostřednictvím dodavatele, který pro nás vykonáváslužby, nebo od třetí strany, nepoužijeme tyto údaje k tomu, abychom vámprodali jakékoli zboží nebo služby, a neposkytneme vaše osobní údaje žádné jinéstraně, aby vás mohla kontaktovat za účelem prodeje zboží nebo služeb.

 

Sami neboprostřednictvím smluvní třetí strany vás můžeme příležitostně znovukontaktovat, abychom ověřili vaši účast ve výzkumné studii; při těchtoověřovacích kontaktech se identifikujeme nebo jsme identifikováni třetí stranoua uvedeme jejich účel.

 

Automatickyshromážděné informace o zařízení mohou být sdíleny s poskytovateli služebtřetích stran za účelem odhalení a zabránění nepřípustné duplicitní účasti vestejném průzkumu.

 

Vopačném případě můžeme vaše osobní údaje sdílet, pokud to vyžaduje zákon nebo vzájmu ochrany nebo výkonu zákonných práv nás nebo jiných osob, včetně napříklada bez omezení v souvislosti s žádostmi orgánů činných v trestním řízení a vsouvislosti se soudním řízením. Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat vsouvislosti s budoucím nebo skutečným prodejem, fúzí, převodem nebo jinoureorganizací celé naší společnosti nebo jejích částí.

6. VOLBA

Vaše účast ve výzkumu je dobrovolná. V kterékoli fázi rozhovoru neboprůzkumu nebo po něm máte právo požádat o likvidaci části nebo všech svýchosobních údajů. Pokud je to rozumné a praktické nebo to vyžadují platné právnípředpisy, takovou žádost splníme. Pokud si přejete odhlásit se z jakéhokoliprůzkumu, oznamte nám to prosím způsobem uvedeným v části „Kontaktujte nás“níže nebo prostřednictvím mechanismu uvedeného v pozvánce k průzkumu.

7. PŘÍSTUP

Můžete získatpřístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, abyste je opravili, změnilinebo vymazali, pokud jsou nepřesné, a to tak, že nás kontaktujete, jak jeuvedeno v části „Kontaktujte nás“ níže.

8. BEZPEČNOST

Přijímáme přiměřená opatření na ochranu vašich osobních údajů předztrátou, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou a zničením.

9. INTEGRITA DAT A OMEZENÍ ÚČELU

Námi shromážděnéosobní údaje jsou relevantní pro zamýšlený účel a v nezbytném rozsahu jsoupřijata přiměřená opatření k zajištění spolehlivosti údajů pro zamýšlenépoužití, jejich přesnosti, úplnosti a aktuálnosti.

10. UCHOVÁVÁNÍ

Obecně platí, že osobní údaje neuchováváme déle, než jenezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány nebozpracovávány. Doba, po kterou osobní údaje uchováváme, závisí na účelu, prokterý je shromažďujeme a používáme, a/nebo na tom, jak to vyžaduje dodržováníplatných zákonů a určení, výkon nebo obhajoba našich zákonných práv.

Soubor cookie jemalý textový soubor obsahující informace o uživateli webové stránky, kterýwebová stránka umístí na pevný disk zařízení uživatele, včetně IP adresyzařízení uživatele. Soubory cookie používáme k tomu, abychom vás rozpoznali,když navštívíte naše webové stránky, a abychom udrželi stav vaší relace nawebových stránkách po celou dobu vašich aktivit na nich. Informace o těchtoaktivitách používáme také pro účely správy systému a zlepšení uživatelskéhokomfortu na webových stránkách.

 

Čas od časumůžeme použít technologie digitálního snímání otisků prstů. Technologiedigitálního snímání otisků obecně přiřazují počítači uživatele jedinečnýidentifikátor neboli „Machine-ID“ za účelem identifikace a sledování aktivitypočítače při průzkumu. Tuto technologii a/nebo IP adresu použijeme pouze kzajištění integrity výsledků průzkumu, například k zajištění toho, aby serespondent průzkumu nezúčastnil vícekrát. Nebudeme používat technologiidigitálních otisků prstů ke shromažďování osobních údajů, sledování onlineaktivit uživatele počítače, narušování nebo zasahování do používání neboovládání počítače, ani ke změně, úpravě nebo změně nastavení nebo funkčnostipočítače.

12. STRÁNKYTŘETÍCH STRAN A EXTERNÍ ODKAZY

Pokud jste svékontaktní údaje poskytli třetí straně, která je následně poskytla nám, nebopokud vás naše obecné webové stránky nebo jakýkoli námi prováděný průzkumodkazují na jiné stránky (nebo jsou v případě průzkumu umístěny na jinéstránce), tyto stránky třetích stran se neřídí těmito Zásadami ochrany osobníchúdajů. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobníchúdajů zveřejněná na těchto jiných webových stránkách, abyste porozuměli jejichpostupům při shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů.

13. INFORMACEPRO JEDNOTLIVCE V EVROPĚ

 

Pokudnavštěvujete naše webové stránky nebo se účastníte některé z našich výzkumnýchstudií mimo území Spojených států, mějte prosím na paměti, že vaše údaje mohoubýt přeneseny, uloženy a zpracovány ve Spojených státech.

 

SpolečnostiDirections Research, Inc., Aimpoint Research, SEEK Company dodržují Rámec proochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-U.S. DPF) a Rozšíření rámce proochranu osobních údajů mezi EU a USA ve Spojeném království (UK Extension tothe EU-U.S. DPF) a Švýcarsko-americký rámec pro ochranu osobních údajů(Swiss-U.S. DPF), jak je stanovilo Ministerstvo obchodu USA.  Společnost Directions Research, Inc.,Aimpoint Research, SEEK Company potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržujezásady rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů (Zásady DPF EU a USA), pokudjde o zpracování osobních údajů získaných z Evropské unie a Spojenéhokrálovství na základě rozšíření DPF EU a USA a DPF EU a USA ve Spojenémkrálovství.  Společnost DirectionsResearch, Inc., Aimpoint Research, SEEK Company potvrdila Ministerstvu obchoduUSA, že dodržuje zásady švýcarsko-amerického rámce pro ochranu osobních údajů(Swiss-U.S. DPF Principles), pokud jde o zpracování osobních údajů získaných zeŠvýcarska na základě švýcarsko-amerického rámce pro ochranu osobníchúdajů.  Pokud dojde k rozporu mezipodmínkami v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a zásadami DPF EU a USAa/nebo zásadami DPF mezi Švýcarskem a USA, platí Zásady ochrany osobních údajů.  Chcete-li se dozvědět více o programu Rámceochrany osobních údajů (DPF) a prohlédnout si naši certifikaci, navštivte https://www.dataprivacyframework.gov/

 

Potvrzením o dodržování předpisů podléhá společnost DIRECTIONSvyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise USA. Znamená to také možnost, že za určitýchpodmínek můžete využít závazné rozhodčí řízení, jak je popsáno v rámcích.

 

V závislosti natom, jakým způsobem vaše osobní údaje získáme (jak je popsáno výše), můžeme býtpodle platných právních předpisů považováni za „správce“ nebo „zpracovatele“těchto údajů. Pokud jsme zpracovatelem, zpracováváme údaje v souladu s pokyny,které nám poskytl správce těchto údajů.

 

Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být přenášeny a ukládánymimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), včetně Spojených států amerických(„USA“) nebo jiných zemí. Mohou je také zpracovávat zaměstnanci působící mimoUSA nebo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů.Pokud jsou vaše osobní údaje předávány, ukládány nebo jinak zpracovávány v zeminebo na území mimo EHP a tato země nebo území nebyly uznány jako zeměposkytující odpovídající úroveň ochrany údajů, zavedeme dodatečná ochrannáopatření na ochranu vašich osobních údajů na základě standardních smluvníchdoložek a/nebo DPF.

 

Pokud jste subjektem údajů v EHP, Švýcarsku neboSpojeném království, máte právo na přístup k osobním údajům, které jsme o vásshromáždili, na jejich opravu nebo vymazání. Máte také právo na přenositelnostúdajů a právo omezit nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kteréjsme o vás shromáždili. Kromě toho máte právo nás požádat, abychom vaše osobníúdaje nezpracovávali (nebo je neposkytovali ke zpracování jiným subjektům) promarketingové účely nebo pro účely podstatně odlišné od těch, pro které bylypůvodně shromážděny nebo k nimž jste je následně schválili. Svůj souhlas můžetekdykoli odvolat v případě jakéhokoli zpracování údajů, které provádíme nazákladě souhlasu, který jste nám poskytli.

 

Svá práva můžeteuplatnit tak, že nás kontaktujete níže uvedeným způsobem. Můžeme od váspožadovat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost azpracovat vaši žádost. Pokud chcete podat stížnost na naše používání vašichosobních údajů nebo na reakci na vaše žádosti týkající se vašich osobníchúdajů, můžete nás kontaktovat nebo podat stížnost orgánu pro ochranu osobníchúdajů ve vaší jurisdikci.

 

Vaše osobníúdaje nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný důvod. Jak jedále popsáno výše, mezi naše zákonné základy patří následující: (a) jste námudělili souhlas se zpracováním pro konkrétní účel; (b) zpracování je nezbytnépro splnění smlouvy s vámi nebo pro splnění právní povinnosti; nebo (c)zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Vital Findingsnebo správce - třetí strany, včetně našich klientů.

14. INFORMACE PRO JEDNOTLIVCE V KALIFORNII

Pokud jsteobyvatelem Kalifornie, máte kromě ostatních práv uvedených v těchto Zásadáchochrany osobních údajů také určitá zvláštní práva podle kalifornského zákona oochraně soukromí spotřebitelů („CCPA“).

 

Vaše právo „vědět“ a žádost o vymazání údajů

 

Máte právo znátkategorie a konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili. Máte právoznát kategorie zdrojů, z nichž byly osobní údaje shromážděny, obchodní nebokomerční účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů a kategorie třetíchstran, s nimiž osobní údaje sdílíme.

 

Máte také právopožádat o vymazání osobních údajů, které jsme shromáždili nebo uchováváme.Upozorňujeme však, že vymazání vašich osobních údajů může negativně ovlivnitnaši schopnost poskytovat vám služby.

 

Chcete-li tatopráva uplatnit, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže.

 

Abychom ověřilivaši totožnost, můžeme vás v okamžiku podání žádosti požádat o poskytnutívašich základních kontaktních údajů, jakož i některých dalších informací, kterénejsou osobně identifikovatelné (např. informace týkající se vaší posledníinterakce s námi, jako je předmět a typ studia), a snažíme se porovnat alespoňdvě z těchto informací s informacemi, které máme k dispozici.

 

Vezměte prosímna vědomí, že jakékoli požadované zpřístupnění se vztahuje pouze na 12měsíčníobdobí předcházející žádosti a že jste oprávněni požádat o zpřístupnění svýchosobních údajů dvakrát během 12měsíčního období.

 

Vaše právo odhlásit se z „prodeje“ vašich údajů

 

Osobní údaje,jako je vaše jméno nebo adresa, bez vašeho souhlasu nikdy nepředáváme třetímstranám výměnou za finanční odměnu.

 

CCPA však takédefinuje pojem „prodat“ široce. Význam tohoto pojmu zahrnuje „pronájem,uvolnění, zveřejnění, šíření, zpřístupnění [a] převod... za peněžní nebo jinouhodnotnou protihodnotu“. Podle této široké definice mohou být některéinformace, které poskytujeme našim klientům v rámci výsledků průzkumu,pravděpodobně považovány za „prodej osobních údajů“ podle zákona CCPA.

 

Z tohoto„prodeje“ máte právo odstoupit. Další informace o tom, jak odstoupit, naleznetezde https://www.directionsresearch.com/privacy/dnsmpi.

 

Osobní údaje „prodány“ nebo zveřejněny pro obchodníúčely

 

Jak je dálepopsáno v části „Jak vaše informace sdílíme“, v posledních 12 měsících jsme nazákladě dohod o důvěrnosti sdělili našim poskytovatelům služeb a partnerům proshromažďování údajů, kteří jsou třetími stranami, následující kategorieosobních údajů: jména respondentů, e-mailové adresy, telefonní čísla, adresybydliště a jedinečné identifikátory; zvukové a obrazové záznamy respondentů;demografické údaje, jako je věk, pohlaví, rasa/etnicita, rodičovský stav,rodinný stav, PSČ, výše příjmu a vzdělání, pracovní zařazení, specializace HCP,typy finančních účtů, stav účtu a nákupní chování; identita předepisujícíhoHCP; a kontaktní PII klienta nebo potenciálního klienta a historie předchozíchnákupů u nás.

 

Podle širokédefinice „prodeje“ podle CCPA jsme našim klientům v rámci výsledků výzkumu„prodali“ také následující kategorie osobních údajů: jedinečné identifikátory,veškeré osobní údaje uvedené v odpovědích na dotazník a demografické údaje,jako je věk, pohlaví, rasa/etnicita, rodičovský stav, rodinný stav, PSČ, výšepříjmu a vzdělání, pracovní zařazení, specializace HCP, typy finančních účtů,stav účtu a nákupní chování.

 

Vaše právo na nediskriminaci

 

Máte právo nato, aby s vámi nebylo zacházeno diskriminačně v souvislosti s výkonem práv naochranu soukromí přiznaných zákonem CCPA, mimo jiné tím, že vám budou odepřenyslužby, účtovány jiné ceny nebo sazby nebo vám bude poskytnuta jiná úroveň nebokvalita služeb.

 

Vaše rozhodnutíposkytnout nám své osobní údaje či nikoliv nepovede z naší strany ke změněpřístupu k vám, co se financí týče. Pokud však v rámci průzkumu či jinévýzkumné studie, jejíž dokončení by vedlo k vyplacení finanční pobídky, dojdeke shromažďování údajů a vy s tímto shromažďováním nesouhlasíte, nebudete mocipokračovat v účasti na dané studii. Pokud jste zároveň vyzvání (v závislosti nakonkrétní studii), abyste na závěr průzkumu poskytli své kontaktní údaje,abychom vám mohli poskytnout pobídku k účasti, a vy je neposkytnete, tutopobídku k účasti neobdržíte.

 

Vaše právo používat oprávněného zástupce

 

Máteprávo určit oprávněného zástupce, který podá žádost podle CCPA vaším jménem.Chcete-li určit oprávněného zástupce, kontaktujte nás níže uvedeným způsobem.Kromě ověření vaší totožnosti, jak je popsáno výše, můžeme také požadovat, abyváš zástupce předložil také vaše písemné zmocnění k jednání vaším jménem, svýjimkou případů, kdy je to omezeno zákonem.

15. DĚTI

Fungujeme vsouladu se zákonem o ochraně soukromí dětí online („COPPA“), který se řídíFederální obchodní komisí USA („FTC“). Informace od dětí mladších 13 letneshromažďujeme, nepoužíváme ani nezveřejňujeme online bez souhlasu rodičů nebozákonných zástupců. Rovněž „neprodáváme“ (jak je definováno v zákoně CCPA)osobní údaje osob mladších 16 let bez jejich souhlasu. Další informace o COPPAnajdete na adrese http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm.

16. NESLEDOVAT

V současné doběnaše systémy nereagují na signály prohlížeče „nesledovat“ a nepovažují tytosignály „nesledovat“ za signály „neprodávat“ podle zákona CCPA.

17. KONTAKTUJTENÁS

Pokud mátejakékoli dotazy, stížnosti nebo problémy týkající se způsobu, jakýmshromažďujeme nebo používáme vaše údaje, pokud si přejete odhlásit se zjakéhokoli seznamu kontaktů nebo máte obavy ohledně těchto Zásad ochranyosobních údajů obecně, kontaktujte nás. Na váš dotaz se pokusíme odpovědět apřípadný problém odstranit do 30 dnů.

 

Kontaktujte nás:

 

Pověřenec proochranu osobních údajů


Directions Research, Inc.


privacy@directionsresearch.com


401 East Court Street


Cincinnati, OH 45202


888 651 2990 (telefon)


513 651 2998 (fax)

 

Dále jsme sezavázali, že nevyřešené stížnosti týkající se ochrany osobních údajů podlezásad Rámce pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA a Švýcarskem a rozšířeníRámce pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA ve Spojeném království předámeneziskovému poskytovateli alternativního řešení sporů INSIGHTS ASSOCIATION DATAPRIVACY FRAMEWORK SERVICES PROGRAM, který sídlí ve Spojených státech a jeprovozován asociací Insights. Pokud neobdržíte včasné potvrzení o své stížnostinebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřízena, navštivte stránku 

https://www.insightsassociation.org/Resources/Data-Privacy-Framework/Information-for-EU-Swiss-Citizens-to-file-a-complaintpro více informací a propodání stížnosti.

1.   ZMĚNYTĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tyto Zásadyochrany osobních údajů můžeme v budoucnu aktualizovat. Vyhrazujeme si právoaktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů a oznámit tuto změnu jednodušezveřejněním aktualizovaných zásad, aniž bychom vás o tom výslovně informovali.Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od časuzkontrolovali a ujistili se, že jste se seznámili s jejich aktualizacemi.

Naposledyupraveno: 26. 9. 2023: