POLITYKAPRYWATNOŚCI DIRECTIONS RESEARCH

1.   POLITYKAPRYWATNOŚCI

Firma DirectionsResearch, Inc. („DIRECTIONS”, „my”, „nas”, lub „nasze”), która jestwłaścicielem marek Aimpoint Research i SEEK Company, jest firmą świadczącąkompleksowe usługi w zakresie niestandardowych badań rynku, która przeprowadzabadania jakościowe i ilościowe z konsumentami i firmami. Badania rynku tonarzędzie wykorzystywane przez różnego rodzaju organizacje w celu uzyskaniainformacji zwrotnych od klientów, potencjalnych klientów i innychinteresariuszy. Prowadzimy działalność zarówno jako Directions, jak i podmarkami Aimpoint Research i SEEK Company. Użyte w niniejszym dokumencieokreślenie „DIRECTIONS” odnosi się również do Aimpoint Research i SEEK Company.

 

Zobowiązujemysię do poszanowania i ochrony prywatności użytkownika, niezależnie od tego, czyjest on respondentem biorącym udział w badaniu, czy też osobą odwiedzającąnasze witryny internetowe w celu uzyskania informacji o naszych usługach.Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy,wykorzystujemy, udostępniamy, przechowujemy i chronimy dane osoboweużytkowników.

 

Jesteśmyczłonkiem Stowarzyszenia Insights i przestrzegamy Kodeksu Standardów i EtykiStowarzyszenia Insights w zakresie badań rynku i analizy danych. Ten kodeksdostępny jest na stronie insightsassociation.org. Niniejsza Polityka prywatności mazastosowanie do wszystkich danych osobowych otrzymanych przez nas w formieelektronicznej, papierowej lub ustnej.

 

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wiążącą umowę międzyużytkownikiem a NAMI. Korzystając z dowolnej strony internetowej, na którejzamieszczono niniejszą Politykę Prywatności, uczestnicząc w ankietach lubbadaniach prowadzonych przez NAS lub w inny sposób przekazując NAM daneosobowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszejPolityki Prywatności.

2. DEFINICJADANYCH OSOBOWYCH

V těchtoZásadách ochrany osobních údajů se „osobními údaji“ a „osobními informacemi“rozumí informace, které identifikují, vztahují se k určitému subjektu údajů,spotřebiteli nebo domácnosti, popisují je, lze je s nimi spojit nebo by takovéspojení dávalo smysl. Osobní údaje zahrnují informace, jako jsou skutečnájména, poštovní adresy, e-mailové adresy a čísla sociálního zabezpečení, alemohou zahrnovat také jedinečné identifikátory, IP adresy, biometrické údaje,internetové nebo jiné síťové aktivity (např. historii procházení, historiivyhledávání atd.), geolokační údaje, zvukové/vizuální údaje a dokonce i závěry,které lze vyvodit z výše uvedených údajů a vytvořit tak profil osoby.Nezahrnují informace, které byly převedeny na anonymní, souhrnné informace.

3. SHROMAŽĎOVÁNÍOSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Gromadzimy daneosobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, gdy użytkownik przekazujeje nam na naszej stronie internetowej (lub w inny sposób) w związku zzapytaniem o nasze usługi lub udziałem w naszych ankietach. W takichprzypadkach użytkownik wie, jakie informacje gromadzimy, ponieważ przekazuje jenam bezpośrednio.

 

Gromadzimyrównież dane osobowe, gdy użytkownik przekazuje je nam w trakcie udziału wbadaniach, bezpośrednio nam lub stronie trzeciej, która prowadzi usługibadawcze (takie jak ankiety) w naszym imieniu. Dane te obejmują imiona inazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, adresy, unikalne identyfikatory,specjalizacje świadczeniodawców opieki zdrowotnej i identyfikatoryświadczeniodawców oraz dane demograficzne, takie jak wiek, płeć,rasa/pochodzenie etniczne, status rodzicielski, stan cywilny, kod pocztowy,poziom dochodów i wykształcenia, stanowisko zatrudnienia, typy kontfinansowych, status konta i zachowania zakupowe.

 

Za zgodąużytkownika możemy również gromadzić informacje audio i wideo w ramach udziałuużytkownika w ankiecie lub projekcie badawczym.

 

Możemy równieżuzyskiwać dane osobowe od klientów, którzy proszą nas o przeprowadzenie badań wich imieniu, lub od dostawców list lub paneli ankietowych. Gdy uzyskujemykontaktowe dane osobowe od stron trzecich, wymagamy od tych stron trzecichzapewnienia, że ich listy składają się wyłącznie z osób, które wyraziły zgodęna umieszczenie ich na liście, udział w panelu ankietowym i/lub kontakt wcelach badań rynkowych. W takich przypadkach będziemy przestrzegać ograniczeńdotyczących kontaktu i ochrony danych, na które użytkownik wyraził zgodę wmomencie udzielania zgody. Możemy gromadzić i wykorzystywać dane osoboweuzyskane z publicznie dostępnych źródeł, jeśli jest to prawnie dozwolone.

 

Nigdy niepoprosimy użytkownika o podanie pewnych informacji, które w przypadku kradzieżylub niewłaściwego wykorzystania mogłyby stanowić podstawę do popełnieniaprzestępstw gospodarczych przeciwko użytkownikowi, takich jak numery kontbankowych lub kart kredytowych, numery ubezpieczenia społecznego lub innepodobne numery identyfikacyjne wydane przez instytucje państwowe.

 

Automatyczniegromadzimy również informacje udostępniane przez urządzenie, z któregoużytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do strony DIRECTIONS, takie jakdata i godzina wizyty, typ urządzenia (producent i model), typ przeglądarki iadres IP.  

4. JAKWYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA

Dane gromadzonew związku z badaniami są wykorzystywane do przekazywania informacji i wnioskównaszym klientom. W szczególności informacje zebrane w kontekście badawczym mogąbyć wykorzystywane do planowania nowych produktów lub usług, oceny zadowolenia klientów,pomiaru świadomości produktów lub usług lub do testowania reakcji na produkty,usługi lub komunikację. Wykorzystujemy dane demograficzne, takie jakpochodzenie rasowe lub etniczne, wiek, płeć lub dochód, aby potwierdzić, żebadania odzwierciedlają reprezentatywną próbę badanej populacji.

 

Jeśli użytkownikprzekaże nam swoje dane osobowe w celu uzyskania informacji o naszych usługach,wykorzystamy je wyłącznie w celu skontaktowania się z nim w sprawie naszychusług.

 

Jeśli użytkownikjest respondentem lub potencjalnym respondentem, możemy również wykorzystywaćdane osobowe użytkownika do komunikowania się z nim, potwierdzania jegotożsamości i umożliwienia mu udziału w ankietach, które naszym zdaniem mogą gozainteresować. Wykorzystujemy informacje o urządzeniu użytkownika zbieraneautomatycznie do celów administrowania systemem, ulepszania usług, analizydanych i integralności danych, aby zapewnić, że respondenci ankiety nie będą wniedopuszczalny sposób powielać udziału w tej samej ankiecie.

 

W pozostałychprzypadkach możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do celówwewnętrznych, niezbędnych do prowadzenia naszej firmy i ulepszania naszejdziałalności.

 

Jeśli otrzymamydane osobowe użytkownika od firmy prowadzącej listę lub panel, wykorzystamy jewyłącznie w celu poproszenia użytkownika o udział w badaniu rynku,przeprowadzenia z nim badania ankietowego, zatwierdzenia udzielonych przezniego odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas prośbyużytkownika. Nie będziemy również wykorzystywać danych osobowych użytkownika wsposób niezgodny z celami badawczymi lub innymi celami, na które użytkownikwyraził zgodę. Jeśli otrzymamy kontaktowe dane osobowe użytkownika od naszegoklienta, a użytkownik jest klientem tego klienta, wykorzystamy kontaktowe daneosobowe użytkownika wyłącznie w celu poproszenia go o udział w badaniachrynkowych oraz, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udział, w inny sposób opisanyw niniejszej Polityce Prywatności.

 

W pozostałychprzypadkach możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do innych celów, naktóre użytkownik wyraził uprzednio wyraźną zgodę.

 

Więcejinformacji na temat plików cookie, cyfrowych odcisków palców i śledzenia możnaznaleźć w par. 11 poniżej.

5. JAKUDOSTĘPNIAMY DANE UŻYTKOWNIKA

Będziemy chronićanonimowość użytkownika podczas przekazywania odpowiedzi na badania klientom.Będziemy udostępniać imię i nazwisko, adres e-mail lub inne informacjekontaktowe swoim klientom wyłącznie za wyraźną zgodą lub prośbą użytkownika lubw inny sposób dozwolony przez Kodeks standardów i etyki badań rynkowych ianalizy danych Stowarzyszenia Insights.

 

Przekażemy daneosobowe użytkownika naszym podwykonawcom, którzy świadczą na naszą rzecz usługiwsparcia w realizacji badań marketingowych, ale wyłącznie w celu wykonywaniatakich funkcji w naszym imieniu i dla naszych celów na podstawie umów ozachowaniu poufności lub innych odpowiednich gwarancji poufności. W takich przypadkach będziemy udostępniać tylko niezbędneminimum danych osobowych i ponosić odpowiedzialność za te podmiotyprzetwarzające dane.

 

Niezależnie odtego, czy uzyskamy dane osobowe użytkownika bezpośrednio, za pośrednictwempodwykonawcy świadczącego dla nas usługi, czy od strony trzeciej, nie będziemywykorzystywać tych danych do sprzedaży użytkownikowi żadnych towarów lub usługi nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika żadnej innej stronie,aby mogła ona skontaktować się z użytkownikiem w celu sprzedaży mu towarów lubusług.

 

Możemy,samodzielnie lub za pośrednictwem podwykonawcy będącego stroną trzecią, odczasu do czasu kontaktować się ponownie z użytkownikiem w celu potwierdzeniajego udziału w badaniu; będziemy identyfikować się lub będziemy identyfikowaniprzez stronę trzecią i określimy jej cel podczas takich rozmów walidacyjnych.

 

Automatyczniegromadzone informacje o urządzeniu mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcomusług w celu wykrywania i zapobiegania niedopuszczalnemu podwójnemu udziałowi wtej samej ankiecie.

 

W pozostałychprzypadkach możemy udostępniać dane osobowe użytkownika zgodnie z wymogamiprawa lub w interesie ochrony lub wykonywania praw przysługujących nam lubinnym osobom, w tym, na przykład i bez ograniczeń, w związku z żądaniamifunkcjonariuszy organów ścigania oraz w związku z postępowaniem sądowym. Możemyudostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w związku z potencjalnąlub faktyczną sprzedażą, fuzją, przeniesieniem lub inną reorganizacją całościlub części naszej działalności.

6. DOBROWOLNOŚĆ

Udziałużytkownika w badaniach jest dobrowolny. Użytkownik ma prawo na każdym etapiewywiadu lub ankiety, a także później, zażądać zniszczenia części lub całościswoich danych osobowych. W uzasadnionych i praktycznych przypadkach lub gdyjest to wymagane przez obowiązujące prawo, spełnimy takie żądanie. Jeśliużytkownik chce zrezygnować z udziału w jakiejkolwiek ankiecie, powinien powiadomićnas o tym w sposób opisany w sekcji „Kontakt” poniżej lub za pośrednictwemmechanizmu podanego w zaproszeniu do udziału w ankiecie.

7. DOSTĘP

Użytkownik możeuzyskać dostęp do przechowywanych przez nas jego danych osobowych w celu ichpoprawienia, zmiany lub usunięcia, jeśli są one niedokładne, kontaktując się znami w sposób opisany w sekcji „Kontakt” poniżej.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemyuzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych użytkownikaprzed utratą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

9. INTEGRALNOŚĆDANYCH I OGRANICZENIE CELU ICH PRZETWARZANIA

Gromadzone przeznas dane osobowe są odpowiednie do zamierzonego celu i, w niezbędnym zakresie,podejmowane są uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane są wiarygodnezgodnie z ich przeznaczeniem, dokładne, kompletne i aktualne.  

10. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe nie dłużej niż jestto konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane.Okres, przez jaki przechowujemy dane osobowe, zależy od celów, dla których jegromadzimy i wykorzystujemy i/lub w zakresie wymaganym do zachowania zgodnościz obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu ustanowienia, wykonania lubobrony naszych praw.

Plik cookie tomały plik tekstowy zawierający informacje o użytkowniku strony internetowej,który jest umieszczany przez stronę internetową na dysku twardym urządzeniaużytkownika, w tym adres IP urządzenia użytkownika. Używamy plików cookie, abyrozpoznać użytkownika, gdy odwiedza naszą stronę, oraz aby utrzymać stan sesjiużytkownika na stronie przez cały czas jego aktywności na niej. Wykorzystujemyrównież informacje dotyczące tych działań do celów administrowania systemem ipoprawy komfortu korzystania ze strony.

 

Od czasu doczasu możemy korzystać z technologii cyfrowego pobierania odcisków palców.Ogólnie rzecz biorąc, technologie cyfrowych odcisków palców przypisują unikalnyidentyfikator lub „identyfikator urządzenia” do komputera użytkownika w celuidentyfikacji i śledzenia aktywności ankietowej komputera. Będziemy korzystać ztej technologii i/lub adresu IP wyłącznie w celu zapewnienia integralnościwyników ankiet, np. aby mieć pewność, że respondent nie bierze udziału w tejsamej ankiecie wielokrotnie. Nie będziemy wykorzystywać technologii cyfrowychodcisków palców do gromadzenia danych osobowych, śledzenia aktywności onlineużytkownika komputera, zakłócania lub ingerowania w korzystanie z komputera lubkontrolę nad nim, ani do zmiany, modyfikacji lub zmiany ustawień lubfunkcjonalności komputera.

12. STRONYOSÓB TRZECICH I LINKI ZEWNĘTRZNE

Jeśli użytkownikprzekazał swoje dane kontaktowe stronie trzeciej, która z kolei przekazała jenam, lub jeśli nasza ogólna strona internetowa lub jakakolwiek ankieta, którąprzeprowadzamy, łączy użytkownika z innymi stronami (lub, w przypadku ankiety,jest hostowana na innej stronie), te strony stron trzecich nie działają woparciu o niniejszą Polityką Prywatności. Zalecamy zapoznanie się zoświadczeniami o ochronie prywatności opublikowanymi na tych innych stronachinternetowych, aby zrozumieć ich procedury gromadzenia, wykorzystywania iujawniania danych osobowych.

13. INFORMACJEDLA OSÓB FIZYCZNYCH W EUROPIE

Użytkownicyodwiedzający nasze strony internetowe lub uczestniczący w jednym z naszychbadań spoza Stanów Zjednoczonych, powinni być świadomi, że ich dane mogą byćprzesyłane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.

 

DirectionsResearch, Inc., Aimpoint Research, SEEK Company przestrzega ram ochronyprywatności danych UE-USA (EU-U.S. DPF) i brytyjskiego rozszerzenia DPF UE-USAoraz szwajcarsko-amerykańskich ram ochrony prywatności danych określonych przezDepartament Handlu USA.  DirectionsResearch, Inc., Aimpoint Research, SEEK Company zaświadczyła przedDepartamentem Handlu Stanów Zjednoczonych, że przestrzega zasad ramowychochrony prywatności danych UE-USA (zasady DPF UE-USA) w odniesieniu doprzetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej i WielkiejBrytanii w oparciu o DPF UE-USA i brytyjskie rozszerzenie DPF UE-USA.  Directions Research, Inc., Aimpoint Research,SEEK Company zaświadczyła przed Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych, żeprzestrzega zasad szwajcarsko-amerykańskich ram ochrony prywatności danych wodniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii woparciu o szwajcarsko-amerykańskie ramy ochrony prywatności danych.  W przypadku sprzeczności między warunkamininiejszej polityki prywatności a Zasadami DPF UE-USA i/lub Zasadami DPFszwajcarsko-amerykańskimi, obowiązywać będą Zasady.  Więcej informacji o programie Data PrivacyFramework (DPF) i naszej certyfikacji dostępnych jest na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/

 

Poświadczenie zgodności sprawia, że DIRECTIONS podlega uprawnieniomdochodzeniowym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. Oznacza to również możliwość, pod pewnymiwarunkami, powołania się na wiążący arbitraż, jak opisano w zasadach ramowych.

 

W zależności odtego, w jaki sposób uzyskujemy dane osobowe użytkownika (jak opisano powyżej),możemy być uważani za „administratora” lub „podmiot przetwarzający” zgodnie zobowiązującym prawem w odniesieniu do tych danych. Jeśli jesteśmy podmiotemprzetwarzającym, będziemy przetwarzać dane zgodnie z instrukcjami przekazanyminam przez administratora tych danych.

 

Dane, które zbieramy od użytkownika, mogą być przekazywane iprzechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym(„EOG”), w tym w Stanach Zjednoczonych („USA”) lub w innych krajach. Dane temogą być również przetwarzane przez personel działający poza USA lub EOG, którypracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Jeśli dane osoboweużytkownika są przekazywane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane wkraju lub na terytorium spoza EOG, a ten kraj lub terytorium nie zostały uznaneza zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, wprowadzimy dodatkowezabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika w oparciu ostandardowe klauzule umowne i/lub DPF.

 

Osoba, której dane dotyczą w EOG, Szwajcarii lubWielkiej Brytanii, ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania lubusunięcia wszelkich danych osobowych, które zebraliśmy na jej temat. Użytkownikma również prawo do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia lubsprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, które zebraliśmy najego temat. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać od nas, abyśmy nie przetwarzalijego danych osobowych (lub nie przekazywali ich do przetwarzania odrębnym podmiotom)w celach marketingowych lub w celach istotnie różniących się od celów, dlaktórych dane te zostały pierwotnie zgromadzone lub później przez niegozatwierdzone. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę naprzetwarzanie danych, którego dokonujemy na podstawie udzielonej przez niegozgody.

 

Użytkownik możeskorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.Możemy poprosić użytkownika o konkretne informacje, które pomogą nampotwierdzić jego tożsamość i spełnić jego prośbę. Jeśli użytkownik chce złożyćskargę dotyczącą wykorzystania przez nas jego danych osobowych lub odpowiedzina jego wnioski dotyczące jego danych osobowych, może skontaktować się z namilub złożyć skargę do organu regulacyjnego ds. ochrony danych w swojejjurysdykcji.

 

Niebędziemy przetwarzać danych osobowych użytkownika bez podstawy prawnej do ichprzetwarzania. Jak opisano poniżej, nasze zgodne z prawem podstawy obejmująsytuacje, gdy: (a) użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas danych wokreślonym celu; (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej zużytkownikiem lub do wywiązania się z obowiązku prawnego; lub (c) przetwarzaniejest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesówrealizowanych przez Vital Findings lub zewnętrznego administratora danych, wtym naszych klientów.

14. INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH WKALIFORNII

Jeśli użytkownikjest mieszkańcem Kalifornii, przysługują mu pewne szczególne prawa wynikające zkalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”), opróczinnych praw określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Prawo użytkownika do informacji i żądaniausunięcia danych

 

Użytkownik maprawo do zapoznania się z kategoriami i konkretnymi danymi osobowymi, którezebraliśmy na jego temat. Użytkownik ma prawo znać kategorie źródeł, z którychzebrano dane osobowe, cel biznesowy lub handlowy zbierania lub sprzedaży danychosobowych oraz kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe.

 

Użytkownik marównież prawo zażądać usunięcia zgromadzonych lub przechowywanych przez nasdanych osobowych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie przez nas danychosobowych użytkownika może negatywnie wpłynąć na naszą zdolność do świadczeniausług użytkownikowi.

 

Użytkownik możeskorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

 

Aby zweryfikowaćtożsamość użytkownika, w momencie składania wniosku możemy poprosić go opodanie podstawowych danych kontaktowych, a także niektórych innych informacjinieosobowych (np. informacji dotyczących ostatniej interakcji użytkownika znami, takich jak temat przedmiot i rodzaj badania) i staramy się dopasować conajmniej dwie części tych informacji do danych, które posiadamy.

 

Należy pamiętać,że wszelkie wymagane ujawnienia danych będą miały zastosowanie wyłącznie do12-miesięcznego okresu poprzedzającego żądanie, a użytkownik ma prawo zażądaćujawnienia swoich danych osobowych dwa razy w ciągu każdego 12-miesięcznegookresu.

 

Prawo użytkownika do rezygnacji ze „sprzedaży”jego danych

 

Nigdy nieujawnimy danych osobowych, takich jak imię i nazwisko lub adres użytkownikaosobom trzecim w zamian za wynagrodzenie pieniężne bez zgody użytkownika.

 

Jednak CCPAdefiniuje również pojęcie „sprzedaży” szerzej. Pojęcie to obejmuje„wynajmowanie, wydawanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie [i]przekazywanie… za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie”. Zgodnie z tąszeroką definicją niektóre informacje, które przekazujemy naszym klientom wramach wyników ankiet, można prawdopodobnie uznać za „sprzedaż” „danychosobowych” w rozumieniu ustawy CCPA.

 

Użytkownik maprawo zrezygnować z tej „sprzedaży”. Więcej informacji na temat sposoburezygnacji dostępnych jest pod poniższym linkiem: https://www.directionsresearch.com/privacy/dnsmpi .

 

Dane osobowe „sprzedane” lub ujawnione w celachbiznesowych

 

Jak opisanoszczegółowo w powyższej sekcji zatytułowanej „Jak udostępniamy daneużytkownika”, w ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy, z zastrzeżeniem umów ozachowaniu poufności, następujące kategorie danych osobowych naszym zewnętrznymusługodawcom i partnerom zajmującym się gromadzeniem danych: nazwiskarespondentów, adresy e-mail, numer telefonu, adres pocztowy i unikalneidentyfikatory; materiał audio i wideo respondenta; dane demograficzne, takiejak wiek, płeć, rasa/pochodzenie etniczne, stan rodzicielski, stan cywilny, kodpocztowy, poziom dochodów i wykształcenia, stanowisko, specjalność HCP, rodzajerachunków finansowych, status konta i zachowania zakupowe; Tożsamość lekarzaprzepisującego lek; oraz kontakt klienta lub potencjalnego klienta zinformacjami umożliwiającymi identyfikację oraz historię wcześniejszych zakupówu nas.

 

Zgodnie zszeroką definicją „sprzedaży” zawartą w ustawie CCPA w ramach wyników badań„sprzedaliśmy” naszym klientom także następujące kategorie danych osobowych:unikalne identyfikatory; wszelkie dane osobowe podane w odpowiedziach naankietę; oraz dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, rasa/pochodzenieetniczne, stan rodzicielski, stan cywilny, kod pocztowy, poziom dochodów iwykształcenia, stanowisko, specjalność HCP, rodzaje rachunków finansowych,status konta i zachowania zakupowe.

 

Prawo użytkownika do nie bycia dyskryminowanym

 

Użytkownik maprawo do nie bycia dyskryminowanym w związku z korzystaniem z praw doprywatności przyznanych przez ustawę CCPA, w tym między innymi poprzez odmowęświadczenia usług, pobieranie innych cen lub stawek bądź zapewnianie innegopoziomu lub jakości usług.

 

Nie dokonujemydyskryminacji finansowej pomiędzy osobami, które zdecydują się udostępnić namswoje dane osobowe, a osobami, które tego nie zrobią, pod warunkiem jednak, żew zakresie, w jakim ankieta lub inne badanie, którego wypełnienie skutkowałobyzapłatą zachęta finansowa, wiąże się z gromadzeniem danych, a użytkownik niewyrażasz zgody na takie gromadzenie, nie będziesz on mógł przystąpić do badaniaoraz (w zależności od konkretnego badania) w zakresie, w jakim wymagane jestpodanie danych kontaktowych użytkownika po zakończeniu ankiety, abyśmy moglizrealizować gratyfikację za udział, a użytkownik odmówi podania swoich danychkontaktowych, wtedy nie otrzyma on gratyfikacji za udział.

 

Prawo użytkownika do korzystania z pomocyautoryzowanego przedstawiciela

 

Użytkownikma prawo wyznaczyć swojego upoważnionego przedstawiciela, który złoży w jegoimieniu wniosek na podstawie ustawy CCPA. Użytkownik może wyznaczyć swojegoupoważnionego przedstawiciela kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.Oprócz weryfikacji tożsamości użytkownika w sposób opisany powyżej, możemyrównież wymagać od przedstawiciela dostarczenia pisemnego upoważnieniaużytkownika do działania w jego imieniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest toograniczone przez prawo.

15. DZIECI

Działamy zgodniez ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie („COPPA”), regulowaną przezamerykańską Federalną Komisję Handlu („FTC”). Nie gromadzimy, niewykorzystujemy ani nie ujawniamy w Internecie danych od dzieci poniżej 13 rokużycia bez oświadczenia o zgodzie rodzica lub opiekuna. Nie „sprzedajemy”również (w rozumieniu ustawy CCPA) danych osobowych osób poniżej 16 roku życiabez wyraźnej zgody. Więcej informacji na temat COPPA dostępnych jest na stroniehttp://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm.

16. TRYB DO NOT TRACK

Obecnie naszesystemy nie reagują na sygnały „nie śledź” przeglądarki i nie traktują takichsygnałów jako „nie sprzedawaj” na mocy ustawy CCPA.

17. KONTAKT

W przypadkujakichkolwiek pytań, skarg lub problemów związanych ze sposobem, w jakizbieramy lub wykorzystujemy dane użytkownika, aby zostać usuniętym zjakiejkolwiek listy kontaktów lub ogólnie w przypadku wątpliwości dotyczącychniniejszej Polityki prywatności, zachęcamy do kontaktu z nami. Postaramy sięodpowiedzieć na każde zapytanie i rozwiązać każdy problem w ciągu 30 dni.

 

Adres dokorespondencji:

 

Privacy Officer
Directions Research, Inc.
privacy@directionsresearch.com
401 East Court Street
Cincinnati, OH 45202
888.651.2990 (telefon)
513.651.2998 (faks)

 

Zobowiązaliśmysię ponadto do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności wramach zasad ramowych dotyczących ochrony danych UE-USA i Szwajcarii-USA orazbrytyjskiego rozszerzenia na UE-USA DPF do programu INSIGHTS ASSOCIATION DATAPRIVACY FRAMEWORK SERVICES PROGRAM, dostawcy non-profit alternatywnegorozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i obsługiwanego przezstowarzyszenie Insights. Jeśli użytkownik nie otrzyma w odpowiednim czasiepotwierdzenia swojej skargi lub jeśli skarga użytkownika nie zostanierozpatrzona w sposób zadowalający, prosimy odwiedzić stronę 

https://www.insightsassociation.org/Resources/Data-Privacy-Framework/Information-for-EU-Swiss-Citizens-to-file-a-complaintw celu uzyskania informacjii złożenia skargi.

18. ZMIANYNINIEJSZEJ POLITYKI

W przypadkujakichkolwiek pytań, skarg lub problemów związanych ze sposobem, w jakizbieramy lub wykorzystujemy dane użytkownika, aby zostać usuniętym zjakiejkolwiek listy kontaktów lub ogólnie w przypadku wątpliwości dotyczącychniniejszej Polityki prywatności, zachęcamy do kontaktu z nami. Postaramy sięodpowiedzieć na każde zapytanie i rozwiązać każdy problem w ciągu 30 dni.

 

Adres dokorespondencji:

 

Privacy Officer
Directions Research, Inc.
privacy@directionsresearch.com
401 East Court Street
Cincinnati, OH 45202
888.651.2990 (telefon)
513.651.2998 (faks)

 

Zobowiązaliśmysię ponadto do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności wramach zasad ramowych dotyczących ochrony danych UE-USA i Szwajcarii-USA orazbrytyjskiego rozszerzenia na UE-USA DPF do programu INSIGHTS ASSOCIATION DATAPRIVACY FRAMEWORK SERVICES PROGRAM, dostawcy non-profit alternatywnegorozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i obsługiwanego przezstowarzyszenie Insights. Jeśli użytkownik nie otrzyma w odpowiednim czasiepotwierdzenia swojej skargi lub jeśli skarga użytkownika nie zostanierozpatrzona w sposób zadowalający, prosimy odwiedzić stronę 

https://www.insightsassociation.org/Resources/Data-Privacy-Framework/Information-for-EU-Swiss-Citizens-to-file-a-complaintw celu uzyskania informacjii złożenia skargi.